د بلنې لیکونه استول ، د ویزې پروسس کول

د بلنې لیکونه استول ، د ویزې پروسس کول

زموږ شرکت کولی شي تاسو ته د ویزې او نورو پوښتنو لپاره بلنه ولیږي ترڅو چین ته ستاسو د سفر رسمي شرایط حل کړي.

تاسو غوره کولی شي لپاره بلنه د سیاحت یا سوداګرۍ ویزهدا به چین ته ستاسو د سفر نه هیریدونکې یادونه پریږدي.